MISSIE & VISIE

ONZE MISSIE

Exalta Focus-Plus ondersteunt personen met een beperking die zo zelfstandig mogelijk willen wonen en leven, zodat zij volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Deze ondersteuning realiseren we met respect voor ieders eigenheid en is gebaseerd op de regie van de gebruiker. Het bereiken van een evenwicht tussen gebruikers, medewerkers en Focus-Plus binnen een regionale/intersectorale verankering is daarbij essentieel.

 

ONZE VISIE

Om zijn missie te realiseren vertrekt Exalta Focus-Plus vanuit een duidelijke visie op de ondersteuning van personen met een beperking. Exalta Focus-Plus gaat er van uit dat personen met een beperking als volwaardig burger moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijke gebeuren.

Het is onze overtuiging dat de sector waarin Exalta Focus-Plus werkzaam is, continu onderhevig is aan ontwikkelingen waarop wij ons als organisatie moeten richten. Het opvolgen van ontwikkelingen in de sector, het verkennen van mogelijkheden en inspelen op relevante opportuniteiten zien wij als onderdeel van onze kernopdracht.

Het Charter van onze organisatie kunt u hier raadplegen

Als 'opdrachtgever' neemt de gebruiker een centrale plaats in binnen de activiteiten van Focus-Plus. Deze activiteiten zijn 'voorwaardenscheppend' om de gebruiker toe te laten zijn leven zo zelfstandig mogelijk en zo kwalitatief mogelijk uit te bouwen.

"De medewerkers van Focus-Plus zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie."

Focus-Plus hecht veel belang aan een evenwichtig personeelsbeleid. De capaciteiten van de medewerker staan van bij het begin centraal en tijdens de loopbaan worden de relevante competenties verder ontwikkeld.

In nauwe dialoog met de regionale en sectorale partners wil Focus-Plus op zoek gaan naar mogelijkheden, en initiatieven ontwikkelen, om personen met een beperking de gewenste zelfstandigheid te bieden. Als organisatie wil Focus-Plus personen met een beperking die vragen hebben waarop wij onvoldoende een antwoord kunnen formuleren, oriënteren in de richting van een meer gepaste oplossing.

HISTORIEK & TOEKOMST

Het Focus-idee komt oorspronkelijk uit Zweden en staat op naam van professor Brattgard. Hij was zelf rolstoelpatiënt en zijn toekomstvisie was dat mensen met een fysieke beperking onafhankelijk, vrij en zelfstandig konden leven. Ons antwoord daarop werd de dienst zelfstandig wonen Focus Gent.

MS-patiënten hebben specifieke noden, maar de behoefte aan zelfstandig wonen is universeel. De MS-Liga was initiatiefnemer voor het project zelfstandig wonen Hove te Donc in Maldegem. In een latere fase werd de doelgroep van Hove Te Donc vzw verruimd naar alle fysieke beperkingen.

 

25 jaar na de opstart van verschillende diensten zelfstandig wonen stuurt het beleid het zorglandschap in een nieuwe richting. Perspectief 2020 daagt organisaties uit zichzelf opnieuw uit te vinden. We zijn deze uitdaging aangegaan.Focus vzw en Hove te Donc vzw vonden elkaar in de gedeelde kerntaak als diensten zelfstandig wonen en dit maakt hen tot natuurlijke partners.  In 2014 werd een intentieverklaring tot samenwerking getekend met als einddoel het vormen van één organisatie.

1 januari 2015: Focus-Plus ziet het daglicht. Met verenigde krachten zetten we in op de toekomst. Wij zijn er klaar voor!

Daarom zetten we in op volgende zaken:

  • Schaalvergroting: een vergunning voor een dienst in Adegem ligt klaar.  
    De bouwvergunning voor de site in Adegem is in aanvraag.
  • Uitbreiding van onze dienstverlening: we zetten in om onze dienstverlening in het kader van PVB (Persoons Volgend Budget) uit te breiden.
  • Samenwerking met andere diensten.

ONS TEAM

Een gemotiveerd en professioneel ADL-team staat 24/7 klaar om jou te ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijkse leven. Als gebruiker formuleer je op een respectvolle manier de hulp die je nodig hebt rechtstreeks aan onze assistenten. Onze ervaren medewerkers zullen je bijstaan waar nodig en indien mogelijk mee helpen zoeken naar hulpmiddelen en alternatieven zodat je jouw leven zo autonoom mogelijk vorm kunt geven. Voor elk lid van ons team is communicatie, respect en dialoog naar gebruikers, collega's en organisatie de basishouding.

Focus-Plus wordt aangestuurd door een directeur, projectmedewerker en de teamverantwoordelijken van de clusters. Ze vormen samen het beleidsteam.

Het is de taak van het beleidsteam de evenwichtige interactie tussen gebruikers, medewerkers en organisatie te bewaken. Aandacht voor de medewerkers is de belangrijkste taak van de teamverantwoordelijken. De medewerkers hebben als cruciale rol de balans binnen de interactie te bewaren. Om de medewerkers te ondersteunen vertrekken we vanuit de aanwezige competenties. Mits een continu proces van informeren, evalueren en aanbieden van aagepaste vormingen kunnen onze medewerkers zich verder ontplooien en professionaliseren.